Meritve

Električne ter strelovodne napeljave morajo biti po določilih zakona o varnosti in zdravja pri delu brezhibne. Nudimo izvedbo meritev električnih inštalacij ter meritev strelovoda, kjer se izvede vizualni pregled inštalacij, sledi funkcionalni preizkus inštalacij, nato pa še meritve inštalacij.

 

Redne in izredne preglede električne napeljave je potrebno izvajati v skladu s predpisi, ki jih določa Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009 (ELEKTRIČNE INŠTALACIJE). Izsek iz uradnega lista, ki določa redne preglede na električnih inštalacijah:

11. člen (redni in izredni pregledi)

(1) Redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki obsega pregled, preskuse in meritve električnih inštalacij, je treba izvesti v roku, ki ni daljši od 8 let.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je treba redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero po predpisih, ki urejajo protieksplozijsko zaščito, izvesti v roku, ki ni daljši od 2 let.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je treba redni pregled električnih inštalacij v stanovanjskih stavbah izvesti v roku, ki ni daljši od 16 let.

(4) Izredni pregled se opravi po poškodbah, popravilih oziroma posegih, vključno z obnovitvijo električnih inštalacij, ki lahko vplivajo na njihovo varnost.

 

Redne in izredne preglede strelovodne napeljave je potrebno izvajati v skladu s predpisi, ki jih določa Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009 (STRELOVOD). Izsek iz uradnega lista, ki določa redne preglede na strelovodnih inštalacijah:

9. člen (redni in izredni pregledi)

(1) Pregledi kot del zagotavljanja varnega delovanja sistema zaščite pred strelo obsegajo vizualni pregled, preskuse in meritve vgrajenega sistema, vključno s tistimi deli električnih inštalacij, ki so s tem sistemom neločljivo povezani.

(2) Redni pregled sistema zaščite pred strelo je treba izvesti vsaki 2 leti pri zaščitnih nivojih I in II ter vsaka 4 leta pri zaščitnih nivojih III in IV.

(3) V stavbah, kjer se skladiščijo eksplozivi oziroma ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero po predpisih, ki urejajo protieksplozijsko zaščito, je treba redni pregled izvesti enkrat na leto, vizualni pregled pa vsakih 6 mesecev.

(4) Pri sistemih zaščite pred strelo, ki so izpostavljeni ekstremnim vplivom okolja oziroma velikim mehanskim obremenitvam in so zato v projektni dokumentaciji opredeljeni kot kritični, je treba redni pregled izvesti enkrat na leto.

(5) Izredni pregled se opravi po vsakem direktnem udaru strele v sistem zaščite pred strelo, po poškodbah oziroma posegih, vključno z rekonstrukcijo sistema zaščite pred strelo, ki lahko vplivajo na njegovo varnost.